BOSORÁK

Potreby pre zvieratá, strašiaky do poľa a iné

Reklamačný protokol

v zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov

Predávajúci:

Obchodné meno:

Ulica a číslo:

Mesto a PSČ:

IČO:

Telefón:

E-mail:

Kupujúci:

Meno a priezvisko:

Ulica a číslo:

Mesto a PSĆ:

Telefón:

E-mail:

Predmet zmluvy bol zakúpený prostredníctvom internetovej stránky www.bosorak.sk

Bola mi zaslaná potvrdená objednávka číslo:

Zo dňa:

Číslo faktúry:

Tovar mi bol doručený dňa (deň prevzatia):

Dôvody reklamácie:

V ……………………………….. dňa ……………………..

                                                                                     ……………………………………..

meno a priezvisko
         (podpis)

Ako prílohu zašlite kópiu faktúry alebo pokladničného bloku.