BOSORÁK

Potreby pre zvieratá, strašiaky do poľa a iné

Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku

v zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služiebna základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov.

Predávajúci:

Obchodné meno:

Ulica a číslo:

Mesto a PSČ:

IČO:

Telefón:

E-mail:

Kupujúci:

Meno a priezvisko:

Ulica a číslo:

Mesto a PSĆ:

Telefón:

E-mail:

Predmet zmluvy bol zakúpený prostredníctvom internetovej stránky www.bosorak.sk

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od uzavretej kúpnej zmluvy.

Číslo zmluvy (objednávky):

Zo dňa:

Číslo faktúry:

Dátum prevzatia tovaru:

Žiadam preto o vrátenie (nehodiace sa škrtnite):

plnej hodnoty faktúry (všetok fakturovaný tovar je predmetom odstúpenia od zmluvy)

čiastočnej hodnoty faktúry (len určitá časť z tovarov je predmetom odstúpenia od zmluvy

Požadovanú sumu mi vráťte (nehodiace sa škrtnite):

poštovým poukazom na moju adresu (uvedená hore)

zadajte sumu:

prevodom na účet číslo/kód banky alebo IBAN

zadajte sumu:

 Ak tovar nie je súčasťou zásielky, beriem na vedomie skutočnosť, že predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, do momentu pokiaľ mu nie je dodaný tovar alebo nepreukážem zaslanie tohto tovaru späť k predávajúcemu.

Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia som povinný / povinná zaslať tovar predávajúcemu.

V ……………………………….. dňa …………………. ………………………………

                                                                                     ……………………………………..

                                                                                              meno a priezvisko

                                                            (podpis len ak posielate v listinnej podobe)